Satakunnan korkeakoulusäätiön lausunto Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportista

Satakunnan korkeakoulusäätiö kiittää mahdollisuudesta lausua Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportista. Säätiötä on kuultu selvityshenkilön toimesta myös työn edetessä.

Säätiö pitää oman ylipiston perustamista Satakuntaan edelleen tavoittelemisen arvoisena pitkällä tähtäimellä. Korkeakoulutuksen trendit sekä Suomessa että muualla ovat muuttuneet ja tulevat aina muuttumaan ajassa. Myös pieniä yliopistoja perustetaan ja niissä tehdään huippututkimusta ja annetaan laadukasta koulutusta. Poliittinen ilmapiiri elää niin ikään ajassa.

Satakunnan väestöpohja yksin ei nykyisellään riitä oman yliopiston ylläpitoon. Säätiö huomauttaa kuitenkin, että yliopisto on vetovoimatekijä, mikä on nykyisissäkin yliopistokaupungeissa kääntänyt väkiluvun kasvuun erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Niin ikään etäyhteyksien jatkuva kehittyminen ja niiden hyödyntäminen mahdollistavat laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen fyysisistä etäisyyksistä riippumatta.

Oma yliopisto loisi alueen koulutuspolitiikkaan vakautta, mutta toisaalta mahdollista aluelähtöisen ketteryyden esimerkiksi alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi.

Satakunnan korkeakoulusäätiö yhtyy näkemykseen, että yliopistokeskusten roolia on selkeytettävä. Nykyinen malli, jossa yliopistokeskus on riippuvainen emoylipistojen kulloisistakin ratkaisuista, on omiaan luomaan epävarmuutta tulevaisuudesta. Yliopistokeskusten asemaa tulisi selkeyttää sekä lainsäädännön että rahoituksen osalta.

Yliopistokeskuksille tulisi määritellä selkeämmät tehtävät ja antaa päätäntävaltaa tutkimus- ja koulutustoiminnan järjestämisessä erityisesti alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet huomioiden. Tehtäviin ja päätäntävaltaan tulisi liittää myös yliopistokeskusten parempi resursointi ja rahoitus. Yliopistokeskuksen oman roolin vahvistaminen helpottaisi myös alueen muiden toimijoiden sitoutumista tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen ja vapaaehtoiseen rahoittamiseen.

Satakunnan korkeakoulusäätiö pitää ongelmallisena yliopistokeskuksessa tapahtuvan tutkimuksen ja koulutuksen muuttamista etäkampusmallin suuntaan. Yllä sanotuista haasteista ja korjaustarpeista huolimatta nykymalli kahden yliopiston kanssa on toiminut hyvin. Etäkampusmallissa tulisi valittavaksi yhteistyötaho Tampereen ja Turun yliopistojen välillä. Nykymallissa kumpikin yliopisto ovat sitoutuneita toimintoihin yliopistokeskuksessa.

Sen sijaan Turun yliopiston hyvin toimivaa Rauman kampusta tulee edelleen vahvistaa. Kuten raportissa todetaan, kampuksella on tehty uraauurtavaa työtä ja kampukselle on myös investoitu vahvasti.

Yliopistokeskuksen ja muiden korkeakoulutoimijoiden yhteistyötä ja koordinaatiota tulisi lisätä sekä maakunnassa että maakunnan rajojen ylitse. Ensivaiheessa tätä voidaan edistää esimerkiksi raportissa esitetyllä yhteistyöfoorumilla.

Alakohtaisista kehitystarpeista Satakunnan korkeakoulusäätiö yhtyy raportissa esitettyihin näkökohtiin. Satakuntaan on viime vuosina suuntautunut merkittäviä kansainvälisiäkin investointeja muun muassa bio- ja kiertotalouden sekä liike-elämän palvelujen aloille. Perusteltua olisi ylioppilaspohjaisen metallijalostuksen tekniikan kandidaatin koulutuksen aloittaminen. Myös sote-alan osaajien tarve alueella on ilmeinen.

Satakunnan korkeakoulusäätiö pitää tärkeänä, että raportissa ja siihen annettavissa lausumissa esiin tuotuja näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia toteutetaan ja tätä seurataan aktiivisesti. Säätiön näkemyksen mukaan Satakuntaliitto on erinomainen taho jatkotyöhön.

Satakunnan korkeakoulusäätiö sr
SAMPSA KATAJA
Sampsa Kataja
hallituksen puheenjohtaja


 

Miljoonalahjoitus korkeakoulutuksen kehittämiseen Satakunnassa

 

Satakunnan korkeakoulusäätiö on saanut reilun miljoonan euron lahjoituksen diplomikauppias Jukka Jylliltä korkeakoulutuksen ja -tutkimuksen kehittämiseen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja yritysten kanssa. Jyllin lahjoitus käsittää osakerahastoja ja vuokrahuoneistoja. Hänen toivomuksensa mukaisesti säätiö on päättänyt perustaa varojen hallinnointia ja käyttöä varten Jukka ja Mirjami Jyllin nimeä kantavan rahaston.

 

Toivon, että lahjoitus mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti edistää Porin alueen elinkeinoympäristöä ja tutkimusta sekä nostaa alueen koulutustasoa. Ehkä Porin oman yliopiston saamiseenkin tällä on vaikutusta, kertoo Jukka Jylli.

 

Onhan tämä ilon päivä Porin alueen korkeakoulutukselle ja elinvoimalle! Tiedossani ei ole vastaavia lahjoituksia alueella ainakaan tällä vuosituhannella. Kuten Jylli itsekin toivoi, toivottavasti tämä hänen valtava lahjoituksensa rohkaisee muitakin kantamaan kortensa kekoon yhteisissä asioissa, toteaa Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja.

 

Satakunnan korkeakoulusäätiön tarkoitus on tukea yliopistollista koulutusta sekä korkeakouluopetuksen ja tieteellisen tutkimustyön kehittämistä Satakunnassa. Säätiö hankkii lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä Porin yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden tieteelliseen tutkimustyöhön, opetuksen monipuolistamiseen ja kansainvälistymiseen.

 

Parhaillaan Satakunnan korkeakoulusäätiö kerää lahjoitusvaroja Porin yliopistokeskuksessa toimivaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan perustettavaan kahteen professuuriin, joiden osaamisalana on dataintensiiviset sovellukset ja tekoälyn ohjelmistonäkökulmat.

 

 

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus, p. 050 512 2571

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi apurahojenjakotilaisuutta ei tänä vuonna pidetä.

 

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2021 apurahoja yhteensä 15 000 euroa seuraavasti:

 

Grahn Maarit, tutkimushanke / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Kulttuuriperintöyrittäjyys, elinvoimaisuus ja tulevaisuuskestävä ympäristö - Case Merikarvia / Cultural heritage entrepreneurship, vitality and future sustainable environment - Case Merikarvia.

Apuraha 3 500 euroa.

 

Kaukkila Eveliina, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto Pori: Arjessa eletty teknologia / Technology of Everyday Life.

Apuraha 3 500 euroa.

 

Leppäniemi Osmo, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto Pori: Päätöksenteko palveluna / Decisions as a Service.

Apuraha 3 000 euroa.

 

Lindroos Kristian, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Hyvän työt ja pahain puheet: 1920-luvun paikalliseliitin poetiikka.

Apuraha 3 000 euroa.

 

Xue Chenru, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus: Space, Land and Territory: The Ideological Construction in Cinematic Circumpolar Landscape.

Apuraha 2 000 euroa.

 

 

Lisätietoja:

Tarmo Lipping

puh. 040 826 2860

tarmo.lipping@ucpori.fi

www.korkeakoulusaatio.fi

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiö käynnistää keräyksen kahteen dataintensiivisen ohjelmistotekniikan ja tekoälyn lahjoitusprofessuuriin

Porin yliopistokeskuksessa toimivaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan perustetaan kaksi professuuria, joiden osaamisalana on dataintensiiviset sovellukset ja tekoälyn ohjelmistonäkökulmat. Tämä tukee alueen teollisuuden uusiutumiskykyä sekä palvelujen, kaupan, terveydenhuollon ym. alojen kehittymistä data-analytiikan avulla. Satakunnan korkeakoulusäätiö on päättänyt tukea professuurien perustamista käynnistämällä varojen kerääminen lahjoitusprofessuureihin.

Säätiön tavoitteena on kerätä vuosittain 120 000 euroa professuurien vaatimaan alkupanostukseen. Rekrytoitavat henkilöt tulevat toimimaan näkyvästi yhteistyössä Satakunnan elinkeinoelämän kanssa.

- Data-analytiikka ja tekoäly, sekä niiden pohjalta kehitettävät palvelut muodostavat tärkeimmän uutta liiketoimintaa synnyttävän osaamispohjan lähitulevaisuudessa. Datan valjastaminen kehityksen veturiksi ei kuitenkaan ole helppoa ja vaatii osaamista sekä teknologian että liiketoiminnan näkökulmista, toteaa Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping.

Satakunnan korkeakoulusäätiö haluaa tukea akateemista koulutusta ja tieteellistä tutkimusta Satakunnassa osallistumalla myös omalta osaltaan professuurien rahoitukseen.

‒ Alueen elinkeinoelämä on keskeisessä roolissa yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä Satakunnassa. Tätä professuuria on toivottu ja nyt elinkeinoelämällä on näytön paikka. Uskon, että keräys tuottaa tuloksen, joka kertautuu positiivisena niin maakunnassa kuin laajemminkin, kertoo Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja.

Lahjoitusprofessorien rekrytointiprosessi on jo käynnistetty ja professuurit on tarkoitus täyttää vuoden loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus, p. 050 512 2571

johtaja Tarmo Lipping, Porin yliopistokeskus, puh. 040 826 2860

 


 

 

Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

 Apurahat jaettiin maanantaina 3.6.2019 klo 8:30 Porin yliopistokeskuksessa (LK 103 August, I krs.).

Tilaisuudessa kuultiin esitys apurahan saavan Krista Sorrin tutkimuksesta. Johtamisen ja talouden, tietojohtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Esineiden Internetin vaikutus alustaekosysteemien liiketoimintamalleihin” tarkastelee, miten esineiden internet (IoT) muuttaa liiketoimintamalleja alustaekosysteemissa. Väitöskirjassa Sorri pyrkii lisäämään ymmärrystä suomalaisen IoT-alustaliiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiselle ja tuottamaan uutta tietoa esineiden internetin ekosysteemeistä.  

 -       Ilokseni saan tehdä tällaista monitieteellistä tutkimusta ja toivoakseni auttaa myös satakuntalaisia yrityksiä saavuttamaan merkittävää liiketoimintaa IoT:iä hyödyntävissä alustaekosysteemeissä, sanoo Sorri.

 Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2019 apurahoja yhteensä 13 000 euroa seuraavasti:

Heljakka Katriina, tutkimushanke / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Poikkitieteellisen Pori Laboratory of Play -tutkimusryhmän perustamiseen tähtäävä tutkimushanke.
Apuraha 3 000 euroa.

Jaatinen Juha, väitöskirjatyö / Turun yliopiston OKL, Rauma: Monimateriaalinen käsityön oppimisympäristö innovatiivisen ja tasa-arvoisen oppimisen mahdollistajana / Multimaterial learning environment for craft, design and technology education enabling equal and innovative learning.
Apuraha 2 000 euroa.

Lehtivuori Aki, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Heikentävätkö ulkoiset palkkiot sisäistä motivaatiota? Sisäisen motivaation heikentymisen tutkiminen ja kyseisen ilmiön yleistettävyys työkontekstiin / Do extrinsic incentives undermine intrinsic motivation? Exploring the undermining effect and its generalizability to work context.
Apuraha 1 500 euroa.

Lehtonen Juhani, väitöskirjatyö / Turun yliopiston OKL, Rauma: Opettajien ja oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia yhteisopetuksesta inklusiivisessa kontekstissa. / Examining teachers’ and students’ perceptions and experiences of co-teaching in inclusive educaton.
Apuraha 2 000 euroa.

Sillanpää Marja, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rajat ylittävä kumppanuus ja kumppanuuksien johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. / Cross-sector partnership of public-private and tri-sector and partnership management in the social and health sector.
Apuraha 1 500 euroa.

Sorri Krista, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, Pori: Esineiden internetin vaikutus alustaekosysteemien liiketoimintamalleihin / IoT Impact for Business Models in Platform Ecosystems.
Apuraha 3 000 euroa.

Lisätietoja:

Tarmo Lipping

puh. 040 826 2860

tarmo.lipping@ucpori.fi

www.korkeakoulusaatio.fi

 


 

Lahjoitus kaupallisen ja liiketoiminnallisen tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen

Holding Oy Luuri on päättänyt lahjoittaa Satakunnan korkeakoulusäätiölle satatuhatta (100.000) euroa käytettäväksi Porin yliopistokeskuksen kaupallisen ja liiketoiminnallisen tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen.

Päätös lahjoituksesta tehtiin yhtiökokouksessa, jossa käytiin myönteinen ja yksimielinen keskustelu lahjoituksen kohdistamisesta. Lahjoituksen yhteydessä Holding Oy Luuri esittää toiveen, että lahjoitettavat varat käytetään Porin yliopistokeskuksessa kaupallisen ja liiketoiminnallisen tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen.

Uskomme, että Satakunnan korkeakoulusäätiön saaman lahjoituksen kohdentaminen toteutuu tulevaisuudessa vahvasti perjantaina 23.11.2018 pidettävän Yrittäjyysprofessuurin merkitys Satakunnassa -keskustelutilaisuuden teemoja tukien, kertoo Holding Oy Luurin hallituksen puheenjohtaja Simo Kauppi.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja on erittäin tyytyväinen siihen, että satakuntalainen elinkeinoelämä osoittaa jälleen ymmärtävänsä oman yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen merkityksen Porissa.

Tämä Holding Oy Luurin lahjoitus mahdollistaa Porin yliopistokeskuksen pitkäjänteisen kehittämisen ja antaa vahvan pohjan uusille lahjoitusprofessuureille ja tutkimushankkeille. Varhaiskasvatukseen, pelillistämiseen ja yrittäjyyteen perustetuille lahjoitusprofessuureille voidaan pian odottaa jatkoa, Kataja lupailee.

Lisätietoja:      

Holding Oy Luurin hallituksen puheenjohtaja Simo Kauppi,p. 044 714 1300, simojuhani.kauppi@gmail.com

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, p. 050 512 2571, sampsa.kataja@eversheds.fi

 

Yrittäjyysprofessuurin merkitys Satakunnassa -keskustelutilaisuus 23.11.2018 klo 13-16, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, auditorio 125 (1. krs)

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi apurahoja 28.5.2018

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Apurahat jaettiin maanantaina 28.5.2018 klo 10:00 Porin yliopistokeskuksessa.

Tilaisuudessa kuultiin esitys apurahan saaneen Jenni Huhtasalon tutkimuksesta. Yhteiskuntatutkimuksen, sosiologian alaan kuuluva väitöstutkimus "Teknologia ja muuttuva asiantuntijuus" tarkastelee asiantuntijuutta sosiologian, kasvatustieteen sekä hoitotieteenkin näkökulmasta. Väitöskirjassa Huhtasalo tuo esille digitalisaation vaikutuksia asiantuntijuuteen ja asiantuntijatyöhön. Tutkimuksensa aineiston hän on kerännyt sairaanhoitajien ja yliopiston opettajien keskuudessa.

-    Digitalisaation vaikutukset asiatuntijatyöhön ja asiantuntijuuden kokemukseen ovat merkittäviä. Tällä tutkimuksella tehdään näitä vaikutuksia näkyviksi ja uskonkin, että tutkimuksellani on tärkeä tieteellinen sekä käytännöllinen merkitys asiantuntijuuden, digitalisaation ja oppimisenkin tutkimuksessa, sanoo Huhtasalo.

Korkeakoulusäätiön puheenjohtaja Sampsa Kataja on tyytyväinen yliopistokeskuksen tutkimustyöhön ja tutkimusten näkökulmiin. 

-    Väitöskirjatutkimukset ovat erinomainen osoitus Porin yliopistokeskuksen elinvoimasta ja olemassaolon oikeutuksesta, Kataja korostaa.

Kaikkien tutkijoiden tavoite on tuottaa lisäarvoa ihmisen jokapäiväisen elinympäristön ja käyttäytymisen ymmärtämiseen.

-    Olen varma, että nämä väitöskirjat eivät jää hyllyihin pölyttymään, Kataja kiittelee.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuonna 2018 apurahoja yhteensä 15 000 euroa seuraavasti:

Kumpulainen Miika, väitöskirjatyö / Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö: Yritysten väliset suhteet digitalisaation aikakautena / The interfirm relationships in the era of digitalization.
Apuraha 3 000 euroa.

Huhtasalo Jenni, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, Porin yksikkö: Teknologia ja asiantuntijuuden muutos / Technology and change of expertise.
Apuraha 3 000 euroa.

Kuokkanen Ronja, väitöskirjatyö / Tampereen yliopisto, Porin yksikkö: Osallistuminen ja kestävä hyvinvointi syrjäisellä maaseudulla / Participation and sustainable wellbeing in remote rural communities.
Apuraha 3 000 euroa.
   
Aro Kaisa, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Paikkabrändirakkaus - Muodostuminen ja ilmeneminen ulkoilumatkailukohteen yhteydessä / Participation and sustainable wellbeing in remote rural communities.
Apuraha 3 000 euroa.

Syväri Mariia, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö: Verkottuneen ja kestävän liiketoimintamallin rooli ekoyrittäjyydessä / Networked and Sustainable Business Models in Ecopreneurship.
Apuraha 3 000 euroa.


Lisätietoja:
Jari Multisilta
puh. 040 826 2910
jari.multisilta@ucpori.fi
www.korkeakoulusaatio.fi

Sampsa Kataja
puh. 050 512 2571
sampsa.kataja@eversheds.fi

 

Kuvassa Miika Kumpulainen, Jenni Huhtasalo ja Ronja Kuokkanen.

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiön käynnistää keräyksen varhaiskasvatuksen lahjoitusprofessuuriin Raumalle 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle suunnitellaan perustettavaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuria. Professuurin perustaminen liittyy Turun yliopiston päätökseen lisätä lastentarhanopettajan koulutuksen paikkamäärää sekä vahvistaa varhaiskasvatukseen kohdistuvaa tutkimusta. Satakunnan korkeakoulusäätiö on päättänyt tukea professuurin perustamista käynnistämällä keräyksen varojen keräämiseksi lahjoitusprofessuuriin.

Perustettavan professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen.

‒ Uuden professuurin perustaminen varhaiskasvatukseen perustuu Turun yliopiston strategiseen päätökseen laajentaa varhaiskasvatuksen koulutusta ja keskittää koulutuksen lisäys ja tutkimuksen vahvistaminen Rauman kampukselle, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Satakunnan korkeakoulusäätiö käynnistää keräyksen lahjoituksista professuuriin. Tavoitteena on kerätä 200 000 euroa professuurin vaatimaan 500 000 euron alkupanostukseen. Loppurahoituksesta voitaneen hyödyntää jo aiemmin alueelta saatuja lahjoituksia.

‒ On hienoa, että Turun yliopistolla on valmiutta lisätä vaikuttavuutta Satakunnassa. Nyt odotamme myös alueen elinkeinoelämän näyttävän halunsa yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen. Elinkeinoelämän vahvalla tuella olemme saaneet perustettua aivan viime vuosina uudet professuurit yrittäjyyteen ja pelillistämiseen. Eteläisestäkin Satakunnasta uskoisin löytyvän vähintään yhtä suurta intoa osallistua Rauman kampuksen kehittämiseen, uskoo Satakunnan korkeakoulusäätiön puheenjohtaja Sampsa Kataja.

 

Varhaiskasvatuksen professuuri on tarkoitus perustaa jo ensi vuoden alkupuoliskolla.  

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus, p. 050 512 2571

varajohtaja Jaana Lepistö, Turun yliopiston opettajakoulutuslaitos, puh. 040 505 8252

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiön pelillistämisen alueen väitöskirjatutkimuksen apuraha Bahadir Gurkanille

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on myöntänyt kokouksessaan 14.8.2017 pelillistämisen alueen väitöskirjatutkimuksen apurahan M. Sc. Bahadir Gurkanille. Apurahaan tuli yhteensä neljä hakemusta. Apurahan on lahjoittanut Satakunnan korkeakoulusäätiölle LähiTapiola. 

-       Satakunnassa on edelläkävijyyttä sekä pelialalla yleensä että pellillistämisen soveltamisessa yhteiskunnan eri osa-alueilla. LähiTapiolan huomattavalla tuelle saadaan merkittävästi lisää sisältöä jo aiemmin perustetun pelillistämisen lahjoitusprofessuurin tutkimuskenttään, kiittelee Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja. 

Työskentelyapuraha on 50 000 euroa.

 

Lisätietoja:

Jari Multisilta

puh. 040 826 2910

jari.multisilta@ucpori.fi

www.korkeakoulusaatio.fi

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiön jakoi apurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin.

Apurahojenjakotilaisuus pidettiin maanantaina 22.5.2017 Porin yliopistokeskuksessa. Tilaisuudessa kuultiin esitys apurahan saavan Laura Seesmeren tutkimuksesta.  Maisemantutkimuksen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Sauno itsellesi menneisyys” tarkastelee saunaa paikkana, jonka kehollisen kulttuuriperinnön kokemukseen limittyy erilaisia aikatasoja. Seesmeri käyttää tutkimuksen aineistoina suomalaisten kertomuksia saunakokemuksistaan ja kiuasmainoksia, joissa mahdollisia kokemuksia kaupitellaan.

– Sauna esittäytyy näiden aineistojen valossa paikkana, jossa on erityisiä jännitteitä menneisyyden ja tulevaisuuden, sekä yksilön ja yhteisön välillä. Perinteeseen sidottuna paikkana saunan innovaatiotkin ovat ikään kuin velkaa menneelle ja kulttuuriperinnöllisen asemansa takia kokemus on aina sidottu myös yhteisiin mahdollisiin kokemuksiin. Näin poissaoleva tuodaan vahvasti läsnä olevaksi saunassa ja tutkimukseni fokusoituukin käsittelemään paikkaan sidotun tai paikan synnyttämän kokemuksen luonnetta ja siitä kertomista, sanoo Seesmeri.

 Korkeakoulusäätiön puheenjohtaja Sampsa Kataja on tyytyväinen yliopistokeskuksen tutkimustyöhön ja tutkimusten näkökulmiin.

 – Kaikkien tutkijoiden tavoite on tuottaa lisäarvoa ihmisen jokapäiväisen elinympäristön ja käyttäytymisen ymmärtämiseen. Olen varma, että nämä väitöskirjat eivät jää hyllyihin pölyttymään, Kataja kiittelee.

Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus jakoi vuonna 2017 apurahoja yhteensä 16 000 euroa seuraavasti:

Holappa Anne, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Minä ja sinä. Kumppani - parisuhde - nettideittailu: kulttuuriset mallit suomalaisissa deittiprofiileissa. Apuraha 2000 euroa.

Lepistö Tanja, väitöskirjatyö / Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Asiantuntijapalvelujen asiantuntijuuden kehittyminen yhteiskehittämisen verkostojen kautta - käytäntötutkimuksen näkökulma. Apuraha 3000 euroa.

Oraharju Jarkko, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Muistin kohdat ja muistamisen merkityksellisyys Raija Siekkisen lyhytproosatuotannossa. Apuraha 3000 euroa.

Seesmeri Laura, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta. Apuraha 2000 euroa.

Slutbäck Taru, väitöskirjatyö / Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori: Miehenä olemisen ja miehisten elämäntapojen rakentuminen terveys- ja hyvinvointioppaissa sekä miesten keskusteluissa. Apuraha 3000 euroa.

Yrjönkoski Katariina, väitöskirja / Tampereen teknillinen yliopisto, Pori: Uutta kilpailukykyä SME-ohjelmistoliiketoimintaan – yritysverkostojen liiketoimintamalleja ja johtamismenetelmiä. Apuraha 3000 euroa.


 

 


 

Apuraha väitöskirjatutkimukseen pelillistämisen alueelle
PhD Scholarship in Gamified health/wellness technologies

Satakunnan korkeakoulusäätiö julistaa haettavaksi väitöskirjatyöhön tähtäävän 2,5-vuotisen apurahan pelillistämisen tutkimukseen. Apurahan suuruus on yhteensä 50 000 euroa ja sitä maksetaan kuukausiapurahana (29 x 1692,45 eur + 918,95 eur). Apurahansaajan saajan tulee ennen apurahan maksamista osoittaa, että hänelle on myönnetty jatko-opinto-oikeus Porin yliopistokeskuksen pelillistämisen tutkimukseen liittyvässä yliopistossa (Tampereen teknillinen yliopisto tai Turun yliopisto).  Yksityisten säätiöiden myöntämät kuukausiapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka. Apurahan saaja on otettava MYEL-vakuutus (lisätietoa MELA:n sivuilta, https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat).

Englanninkieliset hakemukset tulee toimittaa viimeistään 4.6.2017 Satakunnan korkeakoulusäätiölle sähköpostilla osoitteeseen jari.multisilta@tut.fi. Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antavat professori Juho Hamari, juho.hamari@tut.fi ja professori Jari Multisilta, jari.multisilta@tut.fi.

 Satakunnan korkeakoulusäätiö announces a 2,5 year grant for PhD work on gamification research. The total amount of the grant is 50 000 eur and it is paid by monthly basis (29 x 1692,45 eur + 918,95 eur). The grant recipient does not need to pay taxes of the grant. The grant recipient has to take the pension and occupational accident insurance from MELA (more information on www.mela.fi).

PhD research grant on the topic of ”Gamified health/wellness technologies” for 2 years under supervision of Associate Professor of Gamification Juho Hamari in the Gamification Group. The applicant has to simultaneously apply for a PhD position at Tampere University of Technology or University of Turku. Please contact the head of Gamification Group Juho Hamari (juho.hamari@tut.fi) before applying.

The position provides excellent context for doctoral studies and research since the candidate will work closely with other scholars of the Gamification Group as well as will have access to data and organizations working on the area of the position.

Sought after qualities of the candidate:
• Prior studies in some of the following areas: HCI, psychology, information systems science, health –related sciences
• Quantitative methods (including e.g. setting up online experiments, survey research, quantitative data analysis )
• Basic prior knowledge of gamification
• Game design experience
• English language proficiency

The application process:
The application should include: 1) application letter, 2) Curriculum Vitae (CV), and 3) research agenda that outlines candidate’s thoughts ideas for pursuing research on gamification in the context of health and wellness technologies. In addition, your final application package should include a letter of recommendation from the supervising professor.

 DL for the application is 4.6.2017. Email your application to jari.multisilta@tut.fi. More information for the process and the position: juho.hamari@tut.fi and jari.multisilta@tut.fi

 


 

Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle yrittäjyysprofessuurin kauppakorkeakoulun Porin yksikköön
 
Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa Turun yliopistolle 311 000 euroa yrittäjyysprofessuuriin, joka sijoittuu Porin yliopistokeskukseen. Yrittäjyysprofessuuri on tarkoitus perustaa viideksi vuodeksi.
 
Satakunnan korkeakoulusäätiö on rahoittanut Porin yksikön yrittäjyysprofessuuria lahjoitusvaroin vuodesta 2005 saakka. Säätiö on kerännyt varoja alueen yrityksiltä, yhteisöiltä ja kaupungeilta, ja työssä ovat olleet mukana muun muassa Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät. Nyt tehtävän 311 000 euron lahjoituksen kerätykseen ovat osallistuneet muun muassa Satakunnan Osuuskauppa, Finda Oy ja Satakunnan OP-liitto.


Lahjoituksen tarkoitus on rahoittaa professuuria viideksi vuodeksi. Yrittäjyysprofessori toimii kiinteässä yhteistyössä Satakunnan korkeakoululaitoksen toimijoiden kanssa ja osallistuu aktiivisesti yrittäjyyden kehittämistoimintaan maakunnassa.


Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja on erittäin tyytyväinen siihen, että Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön yrittäjyysprofessuuri saa jatkoa Porin yliopistokeskuksessa.


‒ On hienoa, että alueen yritykset ja elinkeinoelämän toimijat ovat ottaneet yliopistokeskuksen tukemisen omakseen. Yrittämiseen liittyvä koulutus ja tutkimus koetaan vahvasti yrityksiä hyödyttävänä vetovoimatekijänä. Yrittäjyysprofessuurissa on myös edelläkävijyyttä, sillä sen tehtävänä on jatkossa tuoda entistä vahvemmin esille myös osuustoiminta, joka on jäänyt muiden yritysmuotojen varjoon. Turun yliopisto on varsin ennakkoluulottomasti lähtenyt rakentamaan tällekin alueelle uutta koulutusta ja on tietenkin upeaa, että se tapahtuu Porin yliopistokeskuksessa, Kataja kiittelee.


Myös kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlundin mukaan lahjoitus vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia Satakunnan elinkeinoelämän kanssa.
‒ Turun yliopisto on yrittäjyysyliopisto, ja lahjoitus vahvistaa osaltaan koko yliopiston yrittäjyysosaamista. Turun kauppakorkeakoulussa on Suomen vahvin yrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskus, ja Porin yrittäjyysprofessuuri on ensiarvoisen tärkeä linkki Satakuntaan sekä tutkimuksen, koulutuksen että elinkeinoelämäyhteistyön tiimoilta, Granlund sanoo.


Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisillan mukaan alueellisen rahoituksen merkitys korostuu yliopistokeskuksessa.
‒ Lahjoitukset vahvistavat yliopistokeskuksen toimintaa, vaikka valtio onkin leikannut korkeakoulutukseen suunnattuja varoja. Satakunnan korkeakoulusäätiö on lyhyen ajan sisällä lahjoittanut Porin yliopistokeskukseen kaksi professuuria. Alueellinen rahoitus luo yhteyden alueella toimivien yritysten, organisaatioiden ja yliopistokeskuksen välille, Multisilta sanoo.
Tehtävä avataan hakuun myöhemmin tänä vuonna.


Lisätietoja:

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Esa Puolamäki, p. 050 576 3401, esa.puolamaki@utu.fi
Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, p. 050 512 2571, sampsa.kataja@eversheds.fi
Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta, p. 040 826 2910, jari.multisilta@ucpori.fi

 


Kevään 2017 apurahahaku on käynnistynyt

Satakunnan korkeakoulusäätiö julistaa haettavaksi apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tietenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin, sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Lue lisää >

 


 

Kevään 2016 apurahat on jaettu

Satakunnan korkeakoulusäätiö jakoi kevään 2016 apurahat 17.5.2016. Apurahoja saivat seuraavat henkilöt:

Hovi-Assad Pia, väitöskirjatyö/Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Yhteiskunnallisen kulttuuripohjaisen kaupunkikehittämisen ja taiteen rooli muuttuvassa yhteiskunnassa. Apuraha 4000 euroa.

Lehtonen Juhani, väitöskirjatyö/Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö: Yhteisopettajien ja oppilaiden oppiminen inklusiivisessa opetuksessa. Apuraha 2000 euroa.

Sinkkonen Aliisa, väitöskirjatyö/Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Hylätyn tekniikan uusiokäyttö. Media-arkeologinen tutkimus märkälevy-kollodion -valokuvausmenetelmästä vuodesta 1851 nykypäivään. Apuraha 2000 euroa.

 


 

25-vuotias Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoittaa yliopistoille 125 000 euroa

Satakunnan korkeakoulusäätiö on päättänyt lahjoittaa Tampereen teknilliselle yliopistolle ja Turun yliopistolle yhteensä 125 000 euroa. Säätiö tekee lahjoituksen yliopistojen pääomaan.

Säätiön tavoitteena on tukea korkeakouluopetuksen ja tieteellisen tutkimuksen kehittämistä Satakunnassa. Säätiön lahjoituksessa ovat mukana Tactic Games Oy, LähiTapiola Satakunta, Porin kauppiassäätiö, Porin kauppaseura sekä Länsi-Suomen Osuuspankki, jonka 25.11. julkistetusta miljoonalahjoituksesta Porissa ja Raumalla toimiville yliopistoille osa kanavoituu Satakunnan korkeakoulusäätiön kautta.

Satakunnan korkeakoulusäätiön lahjoitus julkistettiin säätiön 25-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä perjantaina 27.11. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Katajan mukaan nyt tehtävä lahjoitus vahvistaa entisestään Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston läsnäoloa Satakunnassa.

Säätiön lahjoittamilla varoilla on aiemmin perustettu neljä määräaikaista professuuria Porin yliopistokeskukseen ja rahoitettu useita väitöskirjatöitä.

Pelillistämisen yhteisprofessuuri Porin yliopistokeskukseen

Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto kertoivat 25-vuotisjuhlaseminaarissa perustavansa Porin yliopistokeskukseen yhteisen pelillistämisen professuurin.

Professuuri syventää edelleen yliopistojen yhteistyötä ja edistää tieteidenvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä Porin yliopistokeskuksessa, jossa on jo entuudestaan vahvaa digitaalisen teknologian ja pelillistämisen osaamista.

Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus, p. 050 512 2571
rehtori Kalervo Väänänen, Turun yliopisto, p. 040 701 1303
vararehtori Mika Hannula, Tampereen teknillinen yliopisto, p. 0400 331 838
johtaja Jari Multisilta, Porin yliopistokeskus, p. 040 826 2910

 

 

Vuoden 2015 apurahat jaettiin 12.5. ja apurahaa saivat seuraavat henkilöt:

Borg Kristiina, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Fyysisen tilan rooli asiantuntijaorganisaation legitimoinnissa. Miten organisaation fyysisillä tiloilla luodaan mielikuva uskottavasta asiantuntijuudesta ja miten tilaa käytetään yhtenä legitimaation välineenä. Apuraha 3000 euroa

Lehtivuori Aki, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Tulosjohtamisen ja ulkoisten palkkioiden vaikutus sisäiseen motivaatioon: seuraukset yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökunnan työmotivaatioon ja tieteelliseen tutkimukseen. Organisatoristen kannustin- ja ohjaustekijöiden vaikutukset yksilön sisäiseen motivaatioon erityisesti akateemisen työn kontekstissa. Apuraha 3000 euroa

Lepistö Tanja, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori: Ymmärryksen rakentaminen arvon yhteiskehittämisessä vuorovaikutuksessa. Käytäntöteoreettinen tutkimus liiketoiminnan kehittämisestä organisaatioiden välisissä suhteissa. Arvon yhteiskehittäminen verkostoissa erityisesti asiantuntijapalveluiden näkökulmasta tavoitteena tunnistaa arvon luonnin käytäntöjä yhteiskehittämisen prosessissa. Apuraha 2000 euroa.

Sihvonen Lilli, väitöskirja/Turun yliopisto kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Kulttuurituotteiden uusversiointi – esimerkkinä lautapeli Kimble. Kulttuurituotteiden toistuvaa uudelleenjulkaisu ja uudistuminen; tavoitteena on rakentaa työkalu, jonka avulla yritykset voivat tarkastella julkaisemattomia tuotteitaan ja arvioida niiden tulevaa uudelleenjulkaisupotentiaalia. Apuraha 3000 euroa

Volanen Anne, väitöskirja/Turun yliopisto kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Näköalojen muokkaaminen ja kansallinen maisema Suomessa. Kansallisen maiseman ja identiteetin tarkasteleminen paikallisesta näkökulmasta, matkailun ja maiseman muokkaaminen toimintana. Apuraha 3000 euroa.

Apurahan saajat 2015

 

Ajankohtaista

Hallituksen kokoukset

maanantaina 20.9.2021 klo 8:30
tiistaina 12.10.2021 klo 8:30
maanantaina 1.11.2021 klo 8:30
maanantaina 29.11.2021 klo 8:30

Miljoonalahjoitus korkeakoulutuksen kehittämiseen Satakunnassa
Lue lisää >

Satakunnan korkeakoulusäätiön lausunto Satakunnan korkeakoultuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportista

Lue lisää / Read more>